fbpx

Algemene voorwaarden

 

Uitjes en Eten is een handelsnaam van Uitjes en Eten B.V. In de onderstaande voorwaarden heeft de aanduiding Uitjes en Eten betrekking op Uitjes en Eten B.V.

 

Artikel 1. ALGEMEEN

1a. Uitjes en Eten is een evenementen organisatie bureau in de breedste zin van het woord.

1b. Alle opdrachten worden slechts volgens onderstaande condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Uitjes en Eten schriftelijk is bevestigd.

1c. Afspraken met extern ingehuurde locaties, personeel, cateraars of organisaties binden Uitjes en Eten niet, tenzij schriftelijk door de directie bevestigd.

1d. De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Uitjes en Eten, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

1e. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige algemene voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

1f. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Uitjes en Eten met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Uitjes en Eten een opdracht voor dienstverlening wenst te verstrekken of verstrekt dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

 

Artikel 2. OFFERTES

2a. Alle offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend.

2b. De arrangementen die Uitjes en Eten aanbiedt zijn in beginsel bestemd voor een minimum aantal van 15 deelnemers. Dit minimum wordt ook in rekening gebracht als het werkelijk aantal deelnemers minder dan 15 bedraagt tenzij anders afgesproken.

2c. Een door de opdrachtgever gegeven opdracht wordt door Uitjes en Eten aanvaard door schriftelijke bevestiging van de opdracht.

2d. Alle door Uitjes en Eten opgegeven tarieven zijn exclusief B.T.W., en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2e. Wijziging van opgegeven tarieven, ook na verzending van de opdracht bevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Uitjes en Eten gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Uitjes en Eten kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.

2f. De opdrachtgever dient voor het sluiten van een overeenkomst met de organisator handelingsbekwaam te zijn. In geval van handelingsonbekwaamheid dient de opdrachtgever rechtsgeldig vertegenwoordigd te worden.

 

Artikel 3. OPDRACHTEN

3a. Een opdracht tot bemiddeling bindt de opdrachtgever. Uitjes en Eten is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging, zulks onder voorbehoud van acceptatie en beschikbaarheid. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Uitjes en Eten kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3b. De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig aan Uitjes en Eten ter kennis zijn gebracht.

3c. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Uitjes en Eten alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden. Indien Uitjes en Eten zulks wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.

3d. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3e. Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdracht(en) binden Uitjes en Eten eerst na schriftelijke acceptatie.

 

Artikel 4. UITVOERING EN WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

4a. Uitjes en Eten en de opdrachtgever regelen onderling de hoedanigheid van de opdracht, als ook de (wijze van) uitvoering daarvan.

4b. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Uitjes en Eten, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 5.

4c. Controle op tijdige levering (b.v. dinerwensen) van de opdracht benodigde gegevens, dient door opdrachtgever tijdig te geschieden.

4d. Alle uitvoeringstijden worden door Uitjes en Eten opgegeven, maar zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdracht is bevestigd en bovendien alle naar het oordeel van Uitjes en Eten eventueel benodigde gegevens en materialen door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

4e. De opdrachtgever is -zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe zijdens Uitjes en Eten - niet gerechtigd zijn rechten uit de bemiddelingsovereenkomst voortvloeiende aan derden over te dragen.

4f. Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Uitjes en Eten voortvloeiende verplichting niet nakomt, heeft Uitjes en Eten het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Uitjes en Eten verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

4g. Er kan tot 72 uur van tevoren worden doorgegeven wat het aantal deelnemers is met een afwijkingsmarge van 10%. Dit aantal is tevens bindend voor de nota. Als desbetreffende derde partijen (bijvoorbeeld restaurants) andere voorwaarden hanteren, zijn deze leidend.

4h. Uitjes en Eten is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Uitjes en Eten een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

4i. Uitjes en Eten verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, alsmede ook voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

 

Artikel 5. KLACHTEN

5a. Uitjes en Eten is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen van Uitjes en Eten zelf of toeleveranciers, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg geldt de uitleg van Uitjes en Eten als bindend.

5b. Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Uitjes en Eten is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze van uitvoering van de opdracht, maar wil graag indien van toepassing bemiddelen ten einde tot oplossing van de klachten te komen.

5c. Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Uitjes en Eten niet; met name zal Uitjes en Eten in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

5d. Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden door Uitjes en Eten schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

5e. Afwijkingen ten aanzien van de hierboven omschreven klachtenbepalingen zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door Uitjes en Eten zijn bevestigd.

5f. Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

 

Artikel 6. AANSPRAKELIJKHEID

6a. Uitjes en Eten draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Uitjes en Eten te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan.

6b. Uitjes en Eten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, bedrijfs- of gevolgschade daaronder begrepen, ten gevolge van tekortkomingen door het door Uitjes en Eten geleverde.

6c. Uitjes en Eten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het Internet geleverde of binnengehaalde gegevens. Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.

6d. Voor de door Uitjes en Eten via haar internet site(s) beschikbaar gestelde informatie wordt door Uitjes en Eten geen enkele aansprakelijkheid genomen. Uitjes en Eten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschikbare informatie of voor het juist functioneren van de aanwezige software, noch voor de gevolgen hiervan.

6e. Opdrachtgever is gehouden Uitjes en Eten schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Uitjes en Eten instellen ter zake van schade ontstaan door of met de geleverde diensten.

6f. Indien een opdracht voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.

6g. Uitjes en Eten verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt.

6h. Voor onjuistheden in de opgave van rechten en onkosten door Uitjes en Eten of derden of voor wijziging daarvan, is Uitjes en Eten niet aansprakelijk.

6i. Evenmin is Uitjes en Eten aansprakelijk indien onjuiste kosten en rechten zijn geheven. Vorderingen en navorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.

6j. Adviezen worden door Uitjes en Eten naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

 

Artikel 7. BETALING

7a. Uitjes en Eten vordert na reservering 50% van het totaalbedrag als aanbetaling. De overige 50% van het totaalbedrag eventueel vermeerderd met de gemaakte kosten boven de arrangementsprijs volgen na het evenement. Uitjes en Eten is dus gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betaling conditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

7b. Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum in gangbare Nederlandse munt. Tenzij anders overeengekomen.

7c. Uitjes en Eten is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente van 2,00% per maand of gedeelte van de maand verschuldigd over het totale factuurbedrag. De opdrachtgever is bij verzuim eveneens gehouden de buitengerechtelijke kosten van Uitjes en Eten te vergoeden. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het totale factuurbedrag, met een minimum van €250,00, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

 

Artikel 8. ANNULERING

8a. Wanneer de opdrachtgever een opdracht geheel of ten dele annuleert, is deze verplicht de daardoor voor Uitjes en Eten ontstane schade te vergoeden.

  1. Bij annulering binnen 3 maanden voor de afgesproken datum is de opdrachtgever 30% van het totale reserveringsbedrag verschuldigd.
  2. Bij annulering binnen 1 maand voor de afgesproken datum is de opdrachtgever 50% van het totale reserveringsbedrag verschuldigd.
  3. Bij annulering binnen 1 week voor de afgesproken datum is de opdrachtgever het totale reserveringsbedrag verschuldigd
  • Uitzondering: Bij het optreden van een landelijke pandemie, zoals bijvoorbeeld het COVID-19 virus, kan de reservering tot 12 uur van te voren kosteloos verplaatst worden. Annuleringsvoorwaarden blijven gewoon van kracht. Als desbetreffende derde partijen (bijvoorbeeld restaurants) andere voorwaarden hanteren, zijn deze leidend.

8b. Uitjes en Eten behoudt zich het recht voor het evenement voordat dit is aangevangen te annuleren wegens gewichtige redenen. Hieronder wordt onder meer verstaan:

  1. Staking, schaarste van goederen, oproer, storing in communicatiemiddelen, storing in vervoermiddelen, stroom- en/of energiestoring, vertragingen van openbare vervoermiddelen.
  2. (De dreiging van) maatschappelijke ontwrichting tengevolge van natuurrampen en ernstige ongevallen.
  3. Wanneer het gezien de slechte weersomstandigheden, naar de ervaring en de expertise van Uitjes en Eten, onverantwoord is het evenement doorgang te laten vinden, wordt gezamenlijk met de opdrachtgever een nieuwe evenementen datum bepaald.
  4. Uitjes en Eten is verplicht ambtelijk bevel op te volgen. De kosten die hier uit voortvloeien of mee samenhangen dienen door de opdrachtgever te worden vergoed.

 

Algemene voorwaarden van Uitjes en Eten.

logo uitjes en eten

Evenementenbureau Uitjes en Eten B.V.
Kosterij 5a
1721 PN Broek op Langedijk


Heb je een vraag? Stuur gerust een e-mail naar
info@uitjeseneten.nl of bel 088 800 8400


 Volg ons op social media!

Inschrijven nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van onze uitjes?:

> Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief

Scroll naar boven